1     Onder de naam Kroon Advocaten zijn werkzaam alle bij Kroon Advocaten aangesloten advocaten en belastingkundigen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met hen overeengekomen opdrachten en vervolgopdrachten.


2      Deze algemene voorwaarden zijn toepassing ten behoeve van de vennoten van Kroon Advocaten, de bestuurders van de bij haar aangesloten praktijkvennootschappen en alle medewerkers of (rechts)personen die voor Kroon Advocaten werkzaam zijn of zijn ingeschakeld in het kader van de uitoefening van de met Kroon Advocaten gesloten overeenkomsten. Deze overeenkomsten zijn voorts van toepassing op alle derden voor wie Kroon Advocaten in het kader van de uitoefening van haar overeenkomsten aansprakelijk zou kunnen zijn.


3    Deze algemene voorwaarden sluiten de toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407, lid 2 BW automatisch uit zodra enige opdracht door Kroon Advocaten wordt aanvaard en uitgevoerd.


4   Kroon Advocaten is gerechtigd haar opdrachten uit te voeren met inschakeling van derden. Kroon Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden en zij is tevens gerechtigd zonder voorafgaand overleg en namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door haar ingeschakelde derden te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van Kroon Advocaten is beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval door de betreffende beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.


5     In het geval geen uitkering zoals bedoeld hiervoor onder 4 mocht plaatsvinden is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door de opdrachtgever aan Kroon Advocaten betaalde honorarium in het kader van de opdracht die tot aansprakelijkheid heeft geleid.


6    De opdrachtgever vrijwaart Kroon Advocaten tegen aanspraken, kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op welke wijze dan ook voortvloeien uit verrichtingen ten behoeve van de opdrachtgever, behoudens opzet of grove nalatigheid  van Kroon Advocaten.


7      Declaraties van Kroon Advocaten zijn vanaf 14 dagen na factuurdatum opeisbaar, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een andere betalingstermijn mocht zijn overeengekomen. Indien betaling niet binnen deze betalingstermijn plaatsvindt is opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder noodzaak van ingebrekestelling en zonder dat een beroep of opschorting of verrekening is toegestaan. De opdrachtgever is vanaf het moment van intreden van het verzuim een vertragingsrente van 1% per maand verschuldigd over het niet voldane gedeelte van het factuurbedrag.


Indien en zodra ter incasso van openstaande declaraties danwel verschotten door Kroon Advocaten danwel door haar ingeschakelde derden werkzaamheden worden verricht is de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 250,--. De gerechtelijke kosten die daadwerkelijk dienen te worden gemaakt zijn integraal verschuldigd door opdrachtgever, indien deze in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld, op basis van het in het kader van de overeenkomst tot opdracht daadwerkelijk overeengekomen uurtarief vermeerderd met verschotten, zoals gehanteerd door de behandelend advocaat.


8     In geval de opdrachtgever tekort schiet in de nakoming van financiële verplichtingen is Kroon Advocaten gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, waarbij Kroon Advocaten niet aansprakelijk is voor schade die mocht ontstaan tengevolge van die opschorting. In geval van niet tijdige voldoening van in rekening gebrachte griffierechten is Kroon Advocaten gerechtigd geen werkzaamheden aan te vangen in het kader van lopende procedures. Opdrachtgever vrijwaart Kroon Advocaten voor iedere schade die mocht ontstaan door niet ontvankelijkheid in gerechtelijke procedures als gevolg van niet tijdige voldoening van griffierecht door opdrachtgever.


9     Bij beëindiging van de overeenkomst tot opdracht heeft Kroon Advocaten het recht om het dossier van de opdrachtgever onder zich te houden, totdat opdrachtgever aan alle betalingsverplichtingen jegens Kroon Advocaten heeft voldaan. Kroon Advocaten hanteert een bewaarplicht van het dossier gedurende 5 jaar na beëindiging van de overeenkomst tot opdracht. Van opdrachtgever afkomstige originele stukken zullen uitsluitend op verzoek worden geretourneerd aan opdrachtgever.


10   Kroon Advocaten en Stichting Beheer Derdengelden Kroon Advocaten zijn gerechtigd tot verrekening van gelden die ten behoeve van de opdrachtgever zijn ontvangen met hetgeen opdrachtgever aan Kroon Advocaten verschuldigd is.


11    Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgevers en Kroon Advocaten is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing, terwijl uitsluitend de Rechtbank Midden-Nederland bevoegd is van geschillen kennis te nemen.